Styre

Styret 2020

Leder: Knut Gjone, (Finans og kart)                                                                                                                                              Nestleder: Anne Lise Andreassen (Tur-O & Stolpejakten)
Styremedlem: Sturle Furland (Rekrutt)
Styremedlem: Arne Håkon Jørgensen (Trening)
Styremedlem: Trond Foss (Arrangement & VDG)

Alt som er beskrevet under finner du i følgende dokument: Instrukser for tillitsvalgte

Styret består av klubbens leder samt lederne for de 5 seksjonene Sport, Kart, Arrangement, Økonomi, og Organisasjon. I tillegg ønsker styret å fokusere på Rekruttering slik at et av styremedlemmene har et særansvar på dette området. De 5 seksjonene består av følgende utvalg:

SEKSJON SPORT:

Treningsutvalget, Rekrutteringsutvalget

Seksjonsleder (sportslig leder) skal:

• ivareta oppgaven som seksjonsleder iht. fellesinstruks for seksjonsledere
fordele treningsarbeidet i aktuelle treningsgrupper og finne ledere for disse. (P.t. Rekruttutvalget (opp til 12 år), Ozon-laget (13-16 år), Junior/senior-laget, ”Godt voksne” samt ski-o)
• skal være lagleder på o-løp og utpeke annen lagleder ved eget fravær

SEKSJON KART:

Kartutvalget

Seksjonsleder skal:

• ivareta oppgaven som seksjonsleder iht. fellesinstruks for seksjonsledere

SEKSJON ARRANGEMENT:

Arrangementsutvalget, Materialforvalter, VDG-ansvarlig, Turorienteringsutvalget

Seksjonsleder skal:

• ivareta oppgaven som seksjonsleder iht. fellesinstruks for seksjonsledere

SEKSJON ØKONOMI:

Finansutvalget, Regnskapsfører

Seksjonsleder skal:

• koordinere klubbens budsjettarbeid og utarbeide budsjettforslag til styret basert på forslag fra utvalgene
• sørge for god budsjettoppfølging og informasjon til styret om klubbens økonomi
• ivareta oppgaven som seksjonsleder iht. fellesinstruks for seksjonsledere

SEKSJON ORGANISASJON:

Miljøutvalget, Medieutvalget, Oppmannsutvalget

I tillegg har klubben Valgkomité og Revisorer

Seksjonsleder:

• er styrets sekretær
• er ansvarlig for bestilling av møtelokaler og for at det skrives og distribueres referater fra styremøter, medlemsmøter og årsmøte
• er ansvarlig for å sette sammen klubbens årsberetning og presentere denne til klubbens medlemmer på klubbens hjemmeside i samarbeid med mediautvalget i god tid før årsmøtet
• er klubbens kurskontakt og er ansvarlig for distribusjon av kurstilbud og søknader om økonomisk støtte til kurs og utdanningstiltak som klubben gjennomfører
• skal holde oversikt over klubbens arkiv samt lover, instrukser og eventuelle statutter for utdeling av pokaler o.l.
• skal ivareta oppgaven som seksjonsleder iht. fellesinstruks for seksjonsledere

LEDERENS OPPGAVER OG ANSVAR

Lederen har den daglige ledelsen av klubben og det overordnede ansvar for både sportslige og administrative aktiviteter

Lederen skal:

• påse at administrasjon og drift av klubben skjer i samsvar med vedtatt strategi og målsetninger og i samsvar med NIFs, Norsk Orienterings og klubbens lover

• påse at styremedlemmene utfører sine oppgaver i henhold til sine instrukser

• sørge for utarbeiding av budsjett for klubbens drift og forsvarlig budsjettoppfølging

• sørge for å utføre, evt. delegere, oppgaver som ikke naturlig hører inn under et styremedlem/utvalg

• jevnlig innkalle til styremøter og lede disse – skrive styrets årsberetning for fremlegging på årsmøtet

• sørge for at årsmøte avholdes i samsvar med gjeldende lover

• påse at årsmøtevedtak/styrebeslutninger blir gjennomført

• påse at det blir skrevet referater fra styremøter og årsmøte

• holde nødvendig kontakt med kretser, forbund, lag m.m.

• utnevne en av styremedlemmene til nestleder. Denne overtar lederens oppgaver og ansvar i lederens fravær eller når lederen av andre grunner ikke kan ivareta sine oppgaver

FELLESINSTRUKS FOR SEKSJONSLEDERE

Seksjonsleder skal:

• være medlem av styret

• være kontaktperson og formidle informasjon mellom styret og utvalgene i seksjonen

• påse at utvalgene utfører sine oppgaver i henhold til instruks og vedtak gjort av årsmøte og styre

• sammenkalle hele seksjonen minst en gang i året for å drøfte strategi, kort- og langsiktige målsettinger, budsjett for seksjonen og viktige arbeidsoppgaver forøvrig

• anvise utbetalinger innen sitt budsjettområde

• koordinere budsjettarbeidet for utvalgene i seksjonen og sørge for forsvarlig budsjettoppfølging

• når seksjonsleder også er utvalgsleder gjelder også fellesinstruks for utvalgsledere

FELLESINSTRUKS FOR UTVALGSLEDERE

Utvalgsleder skal:

• lede arbeidet i utvalget og sørge for at utvalgets arbeidsoppgaver blir utført

• utarbeide budsjettforslag og påse at utvalget arbeider innenfor budsjettets rammer

• være kontaktperson for seksjonsleder

• jevnlig innkalle til møter i sitt utvalg. Innkallingen skal også sendes seksjonsleder som har møterett

• sørge for at møtereferat skrives og sendes de øvrige utvalgsmedlemmene, seksjonsleder og styret

• skrive årsberetning fra utvalget

• Seksjonsledere er ansvarlig for informasjon på klubbens hjemmeside

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.