SANDEFJORD ORIENTERINGSKLUBBS STYRE INNKALLER TIL ÅRSMØTE 2019

Fredag 7. februar kl.18.30 på Øvre Myra 

Saksliste:

1.Godkjenning av innkallingen
2.Godkjenning av saksliste
3.Valg av ordstyrer, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4.Årsberetning
5.Regnskap
6.Spesifisert regnskap og budsjett
7.Innkomne forslag
8.Fastsettelse av kontingent
9.Fastsettelse av organisasjonsplan for 2020
10.Valg

Innkomne forslag måtte være styret i hende senest 24. januar 2020.

For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 15 år, vært tilsluttet laget i minst 1 måned, og ha sitt forhold til laget i orden. Etter at årsmøtet er avsluttet inviteres alle medlemmer over 18 år til SOKs tradisjonelle vinterfest, med god mat og drikke, dikt, sanger, historier, konkurranser, mm. En egenandel på kr 100,- pr deltaker vil innkreves på festen. Påmelding innen 1. februar til sigrun@gjone.info. Vi i styret håper flest mulig benytter anledningen til et hyggelig samvær på Øvre Myra etter årsmøtet.

Styret