Innkalling årsmøte i Sandefjord Orienteringsklubb onsdag 14. februar

Sandefjord Orienteringsklubbs (SOK) styre innkaller til Årsmøte
 
ONSDAG 14. FEBRUAR 2024 kl. 20:00
på idrettens hus i Sandefjord
SAKSLISTE:
1. Godkjenning av de oppmøtte stemmeberettigede medlemmer
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av ordstyrer, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Styrets og utvalgenes årsberetning
5. Revidert regnskap 2023 og revisors beretning
6. Budsjett 2024
7. Fastsettelse av kontingent
8. Fastsettelse av organisasjonsplan for 2024
9. Valg,- forslag fastsatt før årsmøtet
10. Godkjenning kartplan
For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 15 år, vært tilsluttet klubben i minst 1 måned, og ha sitt forhold til klubben i orden.  
 
NB! Alle medlemmer inviteres til årsmøte-middag kl. 18.00.
Ingen egenandel. Påmelding innen 7. februar 2024 til sigrun@gjone.info / tlf. 917 96 453