ÅRSMØTE Sandefjord Orienteringsklubb

Sandefjord Orienteringsklubbs (SOK) styre innkaller til ÅRSMØTE onsdag 17. mars 2021 kl.18:00

Møtet blir digitalt på Teams. Påmelding til knut@gjone.info innen mandag 15.mars. Det blir sendt ut invitasjon med link til de som har meldt seg på.

SAKSLISTE:

  1. Godkjenning av de oppmøtte stemmeberettigete medlemmer
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av ordstyrer, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Styrets og utvalgenes årsberetning
  5. Revidert regnskap 2020 og revisors beretning
  6. Budsjett 2021
  7. Innkomne forslag
  8. Fastsettelse av kontingent
  9. Fastsettelse av organisasjonsplan for 2021
  10. Valg – 

Innkomne forslag måtte være styret i hende senest 1. mars 2021. For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 15 år, vært tilsluttet laget i minst 1 måned, og ha sitt forhold til laget i orden. 

Regnskap og budsjett sendes ut på e-post til de av medlemmene som ønsker det.

Ta kontakt pr e-post, knut@gjone.info

Styret i Sandefjord Orienteringsklubb

Styrets og utvalgenes beretning